застосування методів психологічної і психотерапевтичної допомоги ©

застосування методів психологічної і психотерапевтичної допомоги ©

витяг з проекту* наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку застосування методів психологічної і психотерапевтичної допомоги»

ознайомитись з повним документом можно


психологічна допомога (далі – ПД) – надання допомоги особі із застосуванням методів психологічної чи психотерапевтичної допомоги, у формі психотерапії, психологічного консультування, психологічних втручань низької інтенсивності, першої психологічної допомоги або кризового психологічного консультування;

психотерапевтична допомога (психотерапія) – цілісне, свідоме та планомірне лікування психічних та поведінкових розладів за допомогою наукових психотерапевтичних методів (методів психотерапії) через взаємодію між однією або більше особами, які потребують лікування, та одним або більше фахівцем (у тому числі із застосуванням засобів  дистанційного спілкування, якщо особиста взаємодія не є доступною);

психологічна допомога (психологічне консультування) – цілісна, свідома та планомірна допомога при складних життєвих обставинах, психосоціальних, емоційних, поведінкових та інших складнощах, які не відповідають діагностичним критеріям психічних розладів, а також можуть бути супутніми при психічних розладах, за допомогою методів та технік психологічного консультування, через взаємодію між однією або більше особами, які потребують допомоги, та одним або більше фахівцем (у тому числі із застосуванням засобів дистанційного спілкування або мобільних додатків);

психологічні втручання низької інтенсивності – спрощені структуровані форми психологічного консультування, які є доказово ефективні для покращення окремих аспектів психічного здоров’я та психосоціального благополуччя особи незалежно від рівня тяжкості її проблем;

перша психологічна допомога – система короткотривалих невідкладних заходів, спрямованих на регуляцію актуального психологічного, психофізіологічного стану і негативних емоційних переживань людини чи групи людей, що постраждали внаслідок екстремальної чи надзвичайної події;

кризове психологічне консультування – застосування методів психологічного консультування з метою допомоги особі подолати кризову ситуацію та зменшити її страждання, ймовірність спричинення шкоди собі або іншим особам;


надавач ПД – особа з повною вищою освітою зі спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», «Освіта/Педагогіка», «Медицина», «Медсестринство», «Медична психологія», «Фізична терапія, ерготерапія», яка пройшла додаткове навчання конкретному методу психологічної допомоги у вигляді неформальної освіти, при цьому для здійснення психотерапії – згідно зі стандартами та за освітніми програмами відповідних міжнародних фахових спільнот та організацій, які мають відповідні освітні стандарти та стандарти акредитації фахівців для використання методів психотерапевтичної та психологічної допомоги, наведених у додатку до цього Порядку, або за програмами, акредитованими цими організаціями, що підтверджується сертифікатом відповідної організації та/або наявністю фахівця у її реєстрі (або сертифікатом та/або наявністю у реєстрі української організації, акредитованої міжнародною організацією);

 • реєстр надавачів ПД (далі – Реєстр) – електронна база даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про осіб, які надають ПД.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я та інших нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я.

3. Головним завданням надавача ПД є забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і орієнтованої на особу ПД, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні психічного здоров’я, попередження розвитку психічних та поведінкових розладів, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя.

4. Організація та надання послуг з ПД ґрунтується на принципах

 • доступності, що передбачає мінімальну втрату часу для її отримання;
 • безпечності, що полягає у наданні послуг з ПД у спосіб, що мінімізує ризики завдання шкоди особі, у тому числі тієї, якій можна запобігти, а також зменшує можливість фахових помилок;
 • результативності, що проявляється у досягненні найкращих результатів через надання послуг з ПД на основі наукових знань та принципів доказової медицини;
 • своєчасності, що передбачає отримання ПД відповідно до встановлених термінів, передбачених новими клінічними протоколами медичної допомоги;
 • економічної ефективності, що досягається шляхом надання послуг з ПД таким чином, щоб максимізувати використання ресурсів та уникнути неефективних витрат;
 • недискримінації, що полягає у наданні послуг з ПД, якість якої не відрізняється залежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, раси, кольору шкіри, національності, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров’я, політичних, релігійних чи інших переконань, за мовними або іншими ознаками;
 • орієнтованості на людину, що передбачає надання послуг з ПД у спосіб, що враховує індивідуальні потреби осіб, яким ці послуги надаються, в тому числі з урахуванням права пацієнта на вільний вибір фахівця

5. Цілі ПД можуть мати медичний і немедичний характер:

1) цілями медичного характеру є:

 • оцінка стану психічного здоров’я особи, психічних та поведінкових розладів;
 • лікування психічних та поведінкових розладів та їх профілактика;

2) цілями немедичного характеру є:

 • ПД особі, яка (незалежно від того, чи має вона психічний чи поведінковий розлад) перебуває у складних життєвих обставинах, має психосоціальні, емоційні, поведінкові та інші складнощі;
 • сприяння адаптації, реадаптації та реабілітації осіб, які мали/мають психічні чи поведінкові розлади (включно з оцінкою психологічного стану особи);
 • ПД особі у кризовому стані або після пережитих нею надзвичайних ситуацій та катастроф; сприяння самопізнанню та самоусвідомленню особи, розвиток соціально-психологічних компетентностей.

6. ПД з цілями медичного характеру надається у вигляді

 • застосування методів психотерапії,
 • психологічних втручань низької інтенсивності, включених до нових клінічних протоколів медичної допомоги, відповідно до яких здійснюється лікування особи, згідно з Методикою розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  29 листопада 2012 року за № 2001/22313 (із змінами), далі – новий клінічний протокол медичної допомоги

7. ПД з цілями немедичного характеру надається у вигляді 

 • застосування методів психотерапії,
 • психологічних втручань низької інтенсивності психологічного консультування, першої психологічної допомоги або кризового консультування та повинно:
  • покращувати психічне здоров’я особи 
  • робити внесок у залучення особи до самодопомоги
  • сприяти залученню особи до соціальних спільнот 
  • покращувати якість життя осіб, щодо яких застосовуються
  • бути безпечними для особи та її оточення
  • не порушувати права людини та надаватися з повагою до її гідності

8. Обсяг надання ПД з цілями медичного характеру (кількість годин, частота, спектр психічних розладів, до яких застосовуються методи, форма допомоги) визначається відповідними новими клінічними протоколами медичної допомоги та потребами особи, до якої вони застосовуються.

9. Надавати першу психологічну допомогу можуть особи, які пройшли неформальне навчання першій психологічній допомозі за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров’я без вимог до їх освітнього рівня.

10. Проводити кризове психологічне консультування можуть особи, що пройшли навчання, яке відповідає стандартам міжнародних професійних організацій щодо кризового консультування за переліком згідно з додатком до цього Порядку.

11. Надавати ПД можуть лише особи, які відповідають визначенню надавача психологічної допомоги та внесені до Реєстру.

12. До Реєстру включають надавачів ПД на підставі заяви. Зазначені заяви подають до Державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України».

13. Достовірність відомостей, що надаються для включення до Реєстру, забезпечують особи, які подають цю інформацію


© витяг з проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку застосування методів психологічної і психотерапевтичної допомоги»

ознайомитись з повним документом можно


Comments for this post are closed.
" data-path="https://fabricheva.com.ua/wp-content/themes/mentalpress/share42/">

ПЛАН Б: забота о себе в стрессовой ситуации

"как я могу о себе позаботиться в случае если, ощущаю приступ паники , деструктивного поведения или проживаю стресс..."

про Самоцінність / психолог Марія Фабрічева ©playlist XII

27 відео-уроків про те, як вибудувати відносини з собою, зрозуміти свої цінності, потреби, як перестати знецінювати себе та інших, навчитися …

Марія Фабрічева: "Багато історій крутих жінок починаються зі слів «від мене пішов чоловік» / 40 нові 20

У #40нові20 - психотерапевтка Марія Фабричева: говоримо про зраду, про контракти для людей у стосунках, і про життя після зради.