Марія Фабрічева: REDESIGN та формула особистого счастья ©

Марія Фабрічева: REDESIGN та формула особистого счастья ©


MARIA FABRICHEVA. SUBJECT_ PHILOSOPHY OF PERSONAL HAPPINESS

МАРИЯ ФАБРИЧЕВА. ФИЛОСОФИЯ ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ


 «Бог дав нам пам’ять, щоб у нас завжди були троянди у грудні» — мені дуже  близька цитата Джеймса Метью Баррі, для мене вона відображає метафору щастя і особистого досвіду.

 • Троянда — красива, наповнена квітка, настільки різноманітна, як особистий доствід та відчуття для кожного. Для когось це маленький ніжний бутон, для когось — величезний букет з великих червоних квітів, а хтось додасть креативності та розмалює троянду в нереальний відтінок.
 • Троянда — це символ любові і пристрасті, ніжності і натхнення, романтики і зізнань.

Однак, чи завжди ми зберігаємо у пам’яті саме бутони, або воліємо залишати в спогадах шипи?

 Дійсно, часто буває, що ми замість того, щоб накопичувати позитивні теплі спогади, вважаємо за краще збирати щось гостре і колюче, нарощувати панцир, блокуючи при цьому доступ до щастя.

Часом здається, що внутрішні шипи будуть надійним захистом від помилок, від болю, допоможуть впоратися в складній ситуації, захистять і не допустять нових потрясінь.

На жаль, вони грають з нами злий жарт.

І, наштовхуючись на чергову життєву колючку, ми отримуємо укол не тільки із зовнішнього світу, а й усередині себе. І немов щільний паркан із шипів вони перекривають вхід промінчиками щастя, переконуючи нас у тому, що щастя та й нема більше.

Щастя складно підрахувати, зважити, виміряти. Відчуття щастя може бути спокійним і гострим.

Це може бути внутрішнє (тихе) знання і розуміння — «всесвіт прекрасний, я це знаю, і я це бачу»;

Активне щастя несе в собі готовність досягти і отримати бажане, а отримавши — насолодитися успіхом.

Звичайно, життя не складається з 100% везіння і успіху, а щастя — це не завжди викид адреналіну і овації навколо.

 І все-таки можна навчитися підтримувати себе і не забувати, про те, що ти — щаслива людина.

Тож,

Запрошую вас дослідити Філософію Вашого Щастя.

 під час мого виступу:

 

 1. Я поділюся з вами своєю особистою історією і навчу вас бачити точки щастя на когнітивної карті Життя.
 2. Покажу вам на чому базується вибір людини: бути щасливим або бути нещасним (біологічні, психологічні та культуральні основи щастя)
 3. Дам ресурсну методику для того, щоб кожен з вас зміг (при бажанні) скласти свою формулу особистого щастя

Я вірю, що після нашої зустрічі ви переконаєтеся, що фраза «ми всі народжені щоб перемагати» — це не тільки онлайн мотиватор, а реальний стиль життя

 


Про спікера

 МАРІЯ ФАБРІЧЕВА: дипломований психолог; психотерапевт в області транзактного аналізу; консультант-медіатор;

 • дійсна членкіня та офіційний тренер-викладач Міжрегіонального рівня в Професійної Психотерапевтичної ліги;
 • членкіня Української та Європейської Асоціації транзактного аналізу — УАТА / ЄАТА

тренер: творець і ведуча розвиваючих, діагностичних і терапевтичних програм і модулів;

ініціатор дослідження на тему особливостей прояву культурального сценарію в Україні

Автор понад 50-ти тематичних статей в ЗМІ;

Постійний експерт-психолог проектів на українських телеканалах

https://www.fabricheva.com.ua/news/publikacii

Генератор ідей і організатор тематичних заходів

Практикує в сфері психотерапії та психологічної медіації (рішення зовнішніх і внутрішніх конфліктів) більше 7 років

https://www.facebook.com/mariia.fabricheva

https://www.youtube.com/c/МарияФабричева

Проекты

 


 

МАРИЯ ФАБРИЧЕВА. ТЕМА: Redesign: реконструкция личного опыта 

«Бог дал нам память, чтобы у нас всегда были розы в декабре» —  мне очень эта близка цитата Джеймса Мэтью Барри, для меня она отражает метафору счастья и личного опыта.

Роза – красивый, наполненный цветок, столь разнообразный, как опыт и ощущение счастье каждого. Для кого-то это маленький нежный бутон, для кого-то — огромный букет из крупных алых цветов, а кто-то добавит креативности и разукрасит розу в нереальный оттенок.

Роза – это символ любви и страсти, нежности и вдохновения, романтики и признаний.

Однако, всегда ли мы храним в памяти именно бутоны, или предпочитаем оставлять в воспоминаниях шипы?

Действительно, часто бывает, что мы вместо того, чтобы накапливать позитивные теплые воспоминания, предпочитаем собирать что-то острое и колючее, наращивать панцирь, блокируя при этом доступ к счастью.

Порой кажется, что внутренние шипы будут надёжной защитой от ошибок, от боли, помогут справится в сложной ситуации, защитят и не допустят новых потрясений.

Увы, они играют с нами злую шутку. И, наталкиваясь на очередную жизненную колючку, мы получаем укол не только из внешнего мира, а и внутри себя. И словно плотный шиповый забор они перекрывают вход лучикам счастья, убеждая нас в том, что счастья та и нет больше.

Счастье сложно подсчитать, взвесить, измерить. Ощущение счастья может быть спокойным и острым. Это может быть внутреннее знание и понимание – «мир прекрасен, я это знаю, и я это вижу»; счастье в действии несет в себе готовность достигнуть и получить желаемое, а получив — насладиться успехом.

Конечно, жизнь не состоит из 100% везения и успеха, а счастье – это не всегда выброс адреналина и восторженные овации вокруг. И все-таки можно научиться поддерживать себя и не забывать, о том, что ты – счастливый человек.  

Приглашаю вас поисследовать Философию Вашего Счастья.

во время моего выступления:

 1. Я поделюсь с вами своей личной историей и научу вас видеть точки счастья на вашей когнитивной карте Жизни.
 2. Покажу вам на чем базируется выбор человека: быть счастливым или быть несчастным (биологические, психологические и культуральные основы счастья)
 3. Дам ресурсную методику для того, чтобы каждый из вас смог (при желании) составить свою формулу личного счастья

Я верю, что после нашей встречи вы убедитесь, что фраза «мы все рождены чтобы побеждать» — это не только онлайн мотиватор, а реальный стиль жизни


О спикере

  

МАРИЯ ФАБРИЧЕВА — дипломированный психолог; психотерапевт в области Транзактного Анализа; консультант-медиатор;

 • Действительный член и официальный преподаватель-тренер Межрегионального уровня в Профессиональной Психотерапевтической лиги;
 • Член Украинской и Европейской Ассоциации Транзактного Анализа — УАТА/ЕАТА

тренер: создатель и ведущая развивающих, диагностических и терапевтических программ и модулей;

инициатор исследования на тему особенностей проявление культурального сценария в Украине

Автор более 50-ти тематических статей в СМИ;

Постоянный эксперт-психолог проектов на украинских телеканалах

Генератор идей и организатор тематических мероприятий

 • автор идеи и организатор проекта «Философия Любимые Грабли» ©
 • со-организатор Фестиваля театров и психологической импровизации «Momentum»

Практикует в сфере психотерапии и психологической медиации (решение внешних и внутренних конфликтов) более 7 лет

https://www.fabricheva.com.ua/biografiya.html

https://www.facebook.com/mariia.fabricheva


 

MARIA FABRICHEVA. SUBJECT: Redesign — reconstruction of personal experience.

 

 God gave us our memory, so that we would always have roses in December”- This quote by James Mathew Berry is very close to me, it resembles the metaphor for personal experience and happiness.

A rose- is a beautiful, contented flower, as different as a personal experience and happiness of each individual.

For some it’s a delicate button, for someone else- it’s a huge bouquet of massive red flowers, somebody would add something creative that changed a hue of the rose into something unreal. 

A rose is a symbol of love and passion, gentleness and inspiration, romance and confessions.

Although do we keep memories of the buttons in our mind or do we prefer to remember the thorn of the rose?

Actually, as it often happens, instead of collection positive warm memories, we prefer to collect something sharp and spiky, to grow our armor, simultaneously blocking any access to our happiness.

Sometimes it seems that inner thorns will be a better defense from mistakes, pain, and will help to resolve any difficult situations, will defend us and protect us from dreadful situations in future.

Unfortunately, this plays a cruel joke on us. And when we face yet another thorn in life, we are cut not only by the world outside but also on the inside. It’s as if a thick thorny fence blocks rays of happiness from entering, proving to us that there is no more happiness left.

It is hard to weight, measure and to calculate happiness. A feeling of happiness can be acute and calm. It can be inner understanding and knowledge- “the world is amazing, I know it, and I can see that”: happiness in action carries readiness to achieve and to acquire something desired, and enjoyment of success when obtained.

Of course, life doesn’t consist by 100% of luck and success, and happiness- isn’t always an adrenaline rush and applauses all around you. But actually, you can teach yourself how to support yourself and how not to forget that you are a happy person.

Hereby I invite you to discover Your Philosophy of Happiness.

 During my speech:

 

 1. I will share my personal happiness story, and I will teach you how to see points of your happiness in your cognitive map of Life.
 2. I will show you the basis of the choice that person makes: to be happy or to be unhappy (biological, psychological and cultural basis of happiness).
 3. I will provide a resourceful technique so each and everyone of you would be able to (if desired) form their personal formula of Happiness.

I believe that after our meeting you will be convinced that a phrase “we are all born to win” isn’t only an online motivation quote, but actual style of life.


About speaker.

Maria Fabricheva psychologist, Transactional Analysis psychotherapist, counselor- mediator.

 • Actual member and official teacher-trainer Interregional level in Professional Psychotherapy league.
 • Member of Ukrainian and European association of Transactional analysis- UATA/EATA.

Trainer, creator and leader of developmental, diagnostic and therapy programs and modules.

Initiator of a study on specifics manifestations in cultural script in Ukraine.

Published author of more then 50 publications in mass media.

Regular expert-psychologist in projects on Ukrainian channels.

Creator and organizer of themed events:

 • Author and organizer of a project “Favorite Rake philosophy”
 • Co-organizer of Theater festival and psychological improvisations “Momentum”.

Psychotherapy and psychological mediation practice (resolving of outer and inner conflicts) for more then 7 years.


https://www.fabricheva.com.ua/biografiya.html

https://www.facebook.com/mariia.fabricheva

https://www.fabricheva.com.ua/news/publikacii

https://www.youtube.com/c/МарияФабричева


 

© Мария Фабричева: publicktalk ™Откровенные Истории на Запретные Темы ( первый день проекта «Философия Любимые Грабли«

Comments for this post are closed.
" data-path="https://fabricheva.com.ua/wp-content/themes/mentalpress/share42/">

ПЛАН Б: забота о себе в стрессовой ситуации

"как я могу о себе позаботиться в случае если, ощущаю приступ паники , деструктивного поведения или проживаю стресс..."

про Самоценность / психолог Мария Фабричева ©playlist XII

27 видео-уроков о том, как выстроить отношения с собой, понять свои ценности, потребности, как перестать обесценивать себя и других, научиться …

Марія Фабрічева: "Багато історій крутих жінок починаються зі слів «від мене пішов чоловік» / 40 нові 20

У #40нові20 - психотерапевтка Марія Фабричева: говоримо про зраду, про контракти для людей у стосунках, і про життя після зради.